Zespół Szkół Nr 4
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Kraśniku

     
     


W SKŁAD ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 4 W KRAŚNIKU
WCHODZĄ:


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
GIMNAZJUM NR 3
ZESPÓŁ REWALIDACYJNY
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
      Nasza placówka kształci uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież autystyczna z terenu powiatów: kraśnickiego, janowskiego i opolskiego, lubelskiego.
Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz skierowania Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
    Dla każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oparty obserwacji
i diagnozie poziomu rozwoju dziecka.

OFERUJEMY EDUKACJE UCZNIÓW NA POZIOMIE:


 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  - klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich obowiązujących przedmiotów nauczania;
 - oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym;
 - klasy dla dzieci autystycznych prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.

GIMNAZJUM
- klasy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim –kształcenie ogólne;
- oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.


ZESPOŁU REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim.

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Szkoła ta zapewnia kontynuację procesu edukacyjno - terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.      Proces edukacyjno – wychowawczy wspomagany jest przez zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy(możliwość korzystania z obiadów).
    W placówce prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne: teatralne, sportowe, plastyczne, wokalno - muzyczne oraz zajęcia koła ekologicznego.
     Szkołą oferuje również organizację dowozu uczniów do szkoły własnymi środkami transportu.

 METODY PRACY
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzona jest nowoczesnymi metodami:
- Dotyk i komunikacja Ch. i M Knillów,
- Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
- Arteterapia,
- Metody komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej,
- Teatroterapia,
- Metody Aktywizujące,
- Komputerowe Programy Edukacyjne,
- EEG – Biofeedback,
- Metoda Tomatisa,
     Zajęcia prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych klasopracowniach, pracowniach gospodarstwa domowego oraz gabinecie logopedycznym. Nowoczesne pomoce pozyskaliśmy za pośrednictwem Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość - prawie 255 tys. złotych obejmuje internetowe centrum informacji multimedialnej, pracownię komputerową, pomoce do nauczania zintegrowanego i przedmiotowego, wyposażenie gabinetu logopedycznego i EEG Biofeedback oraz gabinet do terapii metodą Tomatisa.
     Szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska, stwarza warunki do społecznej integracji, wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny, wychowując się w naturalnym środowisku, jakim jest dom rodzinny.
    Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych od 1 stycznia 1999 roku jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.


STRONA GŁÓWNA

Z KART HISTORII

NASZ PATRON

STATUT SZKOŁY

OFERTA SZKOŁY

ZASADY PRZYJĘĆ

KADRA

LINKI